1- AMAÇ VE KAPSAM

Uygurlar Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Uygurlar Makine veya Şirket)

tarafından kişisel verilerinizin gizliliğine saygı duyulmakta ve veri güvenliğinize hassasiyet

göstermekteyiz. Bu bilinçle, Uygurlar Makine ile ilişkili, ürün ve hizmetlerimizden

faydalanan ilgili kişilerin her türlü kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, güvenli kullanımına ve muhafaza edilmesine önem

vermekteyiz.


Uygurlar Makine “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması

Kanununun 10 uncu maddesi ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, kişisel verilerinizin

işlenme amaçları, paylaşılan kişileri, alınma şekilleri, hukuki nedenleri ve haklarınız

konularında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin

hazırlanmıştır.

2-TANIMLAR

Bilgilendirme metninde yer alan aşağıdaki terimlerin anlamları, 6698 Sayılı Kanun, bu

Kanuna ilişkin çıkarılan Yönetmelikler ve Tebliğlerde belirtilen tanımları ifade etmekte olup

aşağıdaki şekildedir.

• Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle

açıklanan rıza,

• Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir

surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle

getirilmesi,

• Alıcı grubu: Veri Sorumlusunu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek ve tüzel

kişi kategorisi,

• İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

• İrtibat kişisi: Türkiye’de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu

tarafından, Türkiye’de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler içinde veri sorumlusu

temsilcisi tarafından Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil

düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile iletişimi

sağlamak amacıyla Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi,

• Kanun: 24/03/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu

(KVKK),

• Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi,

• Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya

da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan

yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi,

yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle

getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde

gerçekleştirilen her türlü işlem,

• Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin

işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve

anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politika,

• Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı,

dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika

üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri

ile biyometrik ve genetik verileri,

• Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri

işleyen gerçek veya tüzel kişi,

• Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği

kayıt sistemi,

• Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri

kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel

kişi,

3- VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Türkiye’de yerleşik olan tüzel

kişilerin Kanun kapsamındaki veri sorumlusu yükümlülükleri, tüzel kişiliği temsil ve ilzama

yetkili organ/kişi veya kişiler marifetiyle yerine getirilir. Tüzel kişiliği temsile yetkili organ,

Kanunun uygulanması bakımından yerine getirilecek yükümlülükler ile ilgili olarak bir veya

birden fazla kişiyi görevlendirebilir. Bu görevlendirme Kanun hükümleri uyarınca tüzel

kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Uygurlar Makine, Türkiye’de yerleşik, tüzel kişiliği olan bir sermaye şirketi olarak

faaliyetlerini yürütmektedir. Veri sorumlusu olarak Uygurlar Makine hakkında bilgiler

aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusunun;

Unvanı: Uygurlar Makina İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim

Şirketi.

Mersis Numarası: 0662-0282-6000-0013

Adresi:

Güldiken OSB Mah. OSB Ahi Evran Bulvarı No:1/

MERKEZ KIRŞEHİR

Telefonu: 0386 272 11 11

e-posta adresi: info@uygurlarmakina.com.tr


4- VERİ SORUMLUSUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Uygurlar Makine, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişilere;

• Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

• Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

• İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

• Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

• Kişisel verisi işlenen kişilerin haklarının neler olduğu,

konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.

Uygurlar Makine ayrıca veri güvenliğine ilişkin olarak;

• Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

• Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

• Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

Amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Uygurlar Makine, kendi bünyesinde, 6698 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını

sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yaparak elde ettiği kişisel verileri 6698 sayılı Kanun

hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamamakta ve işleme amacı dışında

kullanmamaktadır.

5- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunun 4.maddesi uyarınca kişisel verileriniz;

• Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,

• İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

• Doğru ve güncel olarak,

• Belirli açık ve meşru amaçlar ile,

• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri şartlar ve amaç dâhilinde gerekli olan süre

kadar muhafaza edilme,

hususları göz önünde bulundurularak işlenmektedir.

Kayıtlı Elektronik Posta

(KEP): uygurlarmak@hs01.kep.tr

İrtibat Kişisi: Adnan Naci UYGUR


Uygurlar Makine tarafından, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, iş

ortakları ve tedarikçileri gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, özlük ve hukuki

işlem verisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekan güvenliği, işlem güvenliği, pazarlama satış

bilgisi, finansal veri, mesleki deneyim ve eğitim verisi, sağlık bilgileri, caza mahkumiyeti ve

güvenlik tedbirleri, görsel ve işitsel veri gibi kategorilerde kişisel veri toplanabilmektedir.

Uygurlar Makine, toplanan kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Bu amaçlar;

• Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler

kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının

korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,

• İlgili kişilerin, Uygurlar Makine’den satın almak istedikleri ürünlere ait sipariş

verilmesi, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil

edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri

memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikayet ve

önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,

• İnsan kaynakları sürecinin planlanması ve personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

• Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya, promosyon, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde

bulunulması, bu konularda bilgi verilmesi,

• Şirket içi güvenliğin sağlanması, üretim verimliliğinin arttırılması,

• İş ilişkisinin ispatlanması, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt altına alınması,

Maliye, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin

yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan

yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

• Memnuniyet anketleri de dahil olmak üzere, pazar araştırması ve analizi yürütmek,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Satın alma taleplerinin karşılanması, sözleşme şartlarının belirlenmesi ve onaylanması,

• Finans, muhasebe faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

• Hukuk faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi'dır.

6- KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE KORUNMASI

Uygurlar Makine, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili

kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır.

Uygurlar Makine, vergi ve sosyal güvenlik kanunları ile diğer Kanun ve sair mevzuat

hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, Gelir İdaresi

Başkanlığı, İş-Kur, Sosyal Güvenlik Kurumu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bankalararası

Kart Merkezi, Kosgeb, Kredi Kayıt Bürosu, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar gibi kişisel

verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, Uygurlar Makine’nin yurtiçi/yurtdışı

iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT

şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara,

yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 5 inci madde kapsamında daha

iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3 üncü kişi ve kurumlara,

şirket ortaklarına ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması

koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

Sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi

mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına

aktarılabilecektir.


7- VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Şirket tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı,

kamera kaydı, görsel ya da elektronik yöntemlerle ve 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere

mevzuattan ve akdi yükümlülüklerden kaynaklanan hukuki sebeplerle toplanabilir.


8- KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASININ ALINMASI

Uygurlar Makine tarafından işlenecek kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun kapsamında ilgili

kişinin “açık rızası” alınarak işlenir. Açık rıza; belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye

dayanan ve ilgili kişinin özgür iradeyle açıklayacağı rızasını ifade eder.

6698 sayılı Kanunun 5/2 nci maddesi gereğince aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde,

ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler işlenebilir.

• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6698 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesi gereğince, özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık

rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

• Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili

kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

• Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması,

koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık

hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama

yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından

ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

9- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Uygurlar Makine, kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve diğer sair

mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel

verileri imha eder (kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir).


10- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

• Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

• Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.


11- VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde belirtilen hakları

kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Uygurlar Makine’ye başvurabilir. İlgili kişiler,

başvurularını Türkçe olarak yapmak kaydıyla bu haktan yararlanabilir. İlgili kişiler taleplerini,

aşağıdaki iletişim kanallarından biri vasıtası ile Uygurlar Makine’ye iletebilir. Bu doğrultuda

ilgili kişiler taleplerini;

• Yazılı olarak,

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden,

• Güvenli elektronik imza veya mobil imza yoluyla,

• Kişisel verisi işlenen kişi tarafından Uygurlar Makine’ye daha önce bildirilen ve

Uygurlar Makine'nin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak

suretiyle,

Başvurularda;

• Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu,

pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

• Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

• Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

• Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvuru

talepleri, “Başvuru Talep Formu” kullanılmak suretiyle yapılabilir. İlgili kişilerin yapacağı

başvurular için, iş bu bilgilendirme metninin “3-VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN

BİLGİLER” başlıklı bölümünde belirtilen iletişim kanalları kullanılabilir.

Uygurlar Makine, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç

otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi

hâlinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 7’nci maddesinde

belirtilen tutarda ücret alınabilir. Başvurunun, veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması

hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

12- DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEMELER

İş bu Aydınlatma metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış

olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Uygurlar Makine’nin, kişisel veri işleme amaç ve politikaları

kapsamında hazırlanmıştır.

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Aydınlatma Metni arasında uyumsuzluk bulunması

durumunda, Veri Sorumlusu yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul

etmektedir.

İlgili yasal mevzuat ve/veya Uygurlar Makine’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında

meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda aydınlatma metninde gerekli değişiklikler

yapılabilir.